Meniny na web
Želáme všetko najlepšie!

Ako technik požiarnej ochrany zabezpečujem:

      · vypracovanie a vedenie dokumentácie ochrany pred požiarmi:
           · požiarny štatút
           · požiarny poriadok pracoviska
           · požiarne poplachové smernice
           · požiarny evakuačný plán
           · požiarna kniha
           · doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
           · údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov
           · údaje o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
           · dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
           · dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
           · dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
           · riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
           · dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
           · dalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

      · vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
      · určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
      · určovanie počtu členov protipožiarnych hliadok
      · vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
      · vypracúvanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi
      · určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní a pri zmene v užívaní stavby
      · vypracovanie dokumentácie o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
      · organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov