Meniny na web
Želáme všetko najlepšie!

Dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby

Dokumentacia o poziarnobezp ch uzivanej stavby.pdf (106,1 kB)

Zabezpečovanie protipožiarnej bezpečnosti jednoduchých a drobných stavieb

drobne stavby.pdf (78,1 kB)

 

 

Zákon 314 - 2001.pdf (259,5 kB)

o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

    Zmena 348 - 2002.pdf (86,4 kB)

    Zmena 215 - 2004.pdf (278,7 kB)

    Zmena 347 - 2004.pdf (64,1 kB)

    Zmena 562 - 2005.pdf (55,7 kB)

Vyhláška 124 - 2000.pdf (186,5 kB)

ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi

Vyhláška 719 - 2002.pdf (214,7 kB)

ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov

Vyhláška 726 - 2002.pdf (92,9 kB)

ktorou sa ustanovujú vlastnosti elektrickej požiarnej signalizácie, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Vyhláška 94 - 2004.pdf (653,4 kB)

    Zmena 307 - 2007.pdf (33,8 kB)

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, zmena č. 307/2007 Z. z.

Vyhláška 96 - 2004.pdf (198,3 kB)

ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovbacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov

Vyhláška 142- 2004.pdf (58,4 kB)

Vyhláška 699- 2004.pdf (103,5 kB)

o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe a pri užívaní prevádzkarne a iných priestorov, v ktorých sa vykonáva povrchová úprava výrobkou náterovými látkami

Vyhláška 169 - 2006.pdf (139,5 kB)

o konkrétnych vlastnostiach stabilného hasiaceho zariadenia a polostabilného hasiaceho zariadenia a o podmienkach ich prevádzkovania a zabezpečenia ich pravidelnej kontroly

Vyhláška 258 - 2007.pdf (104,9 kB)

o požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri skladovaní, ukladaní a pri manipulácii s tuhými horľavými látkami

Vyhláška 401 - 2007.pdf (256,6 kB)

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol

Vyhláška 605 - 2007.pdf (101,4 kB)

o vykonaní kontroly protipúožiarnej bezpečnosti elektrického zariadenia, zmena č. 152/2009 Z. z.

    Zmena 152 - 2008.pdf (26,8 kB)

Zákon 478 - 2008.pdf (157,8 kB)

o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach pravádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru

Zákon 84 - 1997.pdf (251,5 kB)

Vyhláška 121 - 2002.pdf (217,2 kB)

o požiarnej prevencii, zmena č. 591/2005 Z. z., zmena č. 259/2009 Z. z.

    Zmena 591 - 2005.pdf (77,8 kB)

    Zmena 259 - 2009.pdf (88,9 kB)

Zákon 199-2009.pdf (59,7 kB)

 

Zdroj:
www.zbierka.sk