Dnes je:Želáme všetko najlepšie!

 

Elektrické inštalácie
 
   Domovú elektrickú inštaláciu tvoria silnoprúdové a slaboprúdové rozvody. Medzi silnoprúdové patria vnútorné elektrické rozvody jednofázového (220 V) a trojfázového prúdu (380 V) od elektrickej prípojky do domu alebo bytu. Týmito rozvodmi sa napájajú samostatné svetelné a zásuvkové obvody, ktoré sa istia poistkami v rozvodnej skrinke. 
   Slaboprúdové rozvody zabezpečujú vnútorné rozvedenie pevnej telefónnej linky (kedysi označovanej ako štátnej), domového telefónu (ak je nainštalovaný), anténových rozvodov z vlastnej či spoločnej antény, káblovej televízie, ako aj rozvody elektronického zabezpečovacieho systému a elektronického požiarneho systému, prípadne počítačovej siete. V minulosti patril k vnútorným rozvodom v mestskej zástavbe aj rozhlas po drôte. Medzi slaboprúdové rozvody možno zaradiť aj vnútorné rozvody audio- a videotechniky, prípadne káblové rozvody centrálneho elektronického systému riadenia domácnosti.
 

Projekt elektroinštalácie

 
   Elektrickú inštaláciu musí zhotoviť odborná firma, ktorá garantuje, že výsledná elektroinštalácia bude zodpovedať platným normám a predpisom. Dodávateľ elektroinštalácie musí doložiť revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení. Revízna správa sa predkladá investorom pri kolaudácii stavby. Na vydanie stavebného povolenia nie je potrebný projekt elektroinštalácie. Urobiť vnútornú elektroinštaláciu bez elektroprojektov možno len pri veľmi jednoduchých realizáciách, ale pre väčšinu rekonštrukcií a novostavieb treba projekt elektroinštalácie spracovať. Prax však ukazuje, že elektroinštaláciu nemožno kvalitne spracovať v jednej fáze. 
   V čase spracovania úvodného elektroprojektu väčšinou nie sú vyjasnené všetky detaily, ktoré môžu zásadne ovplyvniť požiadavky na elektroinštaláciu. Preto je vhodné najprv spracovať úvodný projekt, ktorý v rámci schematického riešenia určí materiálové riešenie, dimenzovanie predpokladaných príkonov a z toho vyplývajúcu predpokladanú cenu elektroinštalácie. Pri výkonovom dimenzovaní elektroinštalácie treba rátať s určitou výkonovou rezervou. V dome je vhodné uvažovať o prípadnom trojfázovom rozvode, aj keď sa v súčasnosti nepožaduje. 
   Všeobecne možno odporučiť maximálny výkon, ktorý si môže investor momentálne finančne dovoliť. Počas zhotovovania stavby sa spresňujú požiadavky investora, ktoré sa spracúvajú priebežne v projekte. Na správne zhotovenie elektrických rozvodov bez následného prerábania je dôležité mať ucelenú predstavu o budúcom dispozičnom riešení bytu alebo rodinného domu. Na základe spracovaného dispozičného riešenia (dispozície miestností so zakresleným nábytkom) možno spresniť rozmiestnenie elektrických spotrebičov, ako sú televízne prijímače, práčky, príručný minibar a pod., a z toho vyplývajúce požadované miesta na umiestenie elektrických zásuviek a slaboprúdových rozvodov. V tejto fáze treba navrhnúť aj princíp riešenia osvetlenia. Na základe neho možno dimenzovať výkony svetelných sústav a ich rozmiestnenie. Tieto práce si vyžadujú úzku spoluprácu medzi investorom, architektom, projektantom elektroinštalácie a ďalšími spolupracujúcimi špecialistami. Požiadavky vyplývajúce z jednotlivých profesií sa priebežne zapracúvajú do elektroprojektu, prípadne sa priebežne realizujú na stavbe. 
   Pri dokončení elektroinštalácie sa potom spätne spracuje a dokreslí jej skutočný stav. Počas výstavby je vhodné robiť fotodokumentáciu zhotovovaných elektrorozvodov a archivovať ju, pretože podľa dokumentácie skutočného stavu a sprievodnej fotodokumentácie možno určiť skutočnú polohu kabeláže a vyhnúť sa neskoršiemu narušeniu inštalácie napr. pri vešaní obrazov, pretože zariadenia na hľadanie vodičov pod omietkou nefungujú dostatočne spoľahlivo.