Meniny na web

Väčšina z nás si už vôbec nedokáže predstaviť svoj život bez elektriny. Preto keď sa stane nejaká nehoda, okamžite musíte nájsť schopného elektrikára, ktorý Vám pomôže problém vyriešiť. Obráťte sa na našu firmu! Ponúkame profesionálne služby za nízke ceny. Ponúkame  revízie ,opravy montáže elektrických zariadení a bleskozvodov. Vieme však aj to, že je stále čo zlepšovať - snažíme sa preto byť vždy o krok vpred pred konkurenciou. Nebojíme sa inovácií a stále sa vzdelávame v našom odbore. Svojich zákazníkov si veľmi vážime a najväčším vyznamenaním pre nás je, keď sa k nám vždy radi vracajú. Využite naše služby a sami posúďte naše kvality.

   Východiskové a pravidelné Odborné prehliadky a Odborné skúšky elektrických zariadení – revízie v priemyselných objektoch, rodinných domoch, bytovkách, bankách, školách, obecných úradov, kúpeľných zariadení a hotelov v zmysle vyhlášky MPSVaR 718/2002 Zz.
 
Východiskové Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Pravidelné Odborné prehliadky a skúšky el.zariadení v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Odborné prehliadky a skúšky bleskozvodov v zmysle STN 33 1500, STN 33 2000–6–61
Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas používania v zmysle STN 33 1600 
Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 33 1610 
Revízie elektrických zariadení strojov v zmysle STN EN 60204–1
 
 
 
- kompletné elektroinštalačné práce
- montáž bleskozvodov
- kontrola a oprava elektrickej inštalácie 
- odstraňovanie porúch elektrickej inštalácie 
- rekonštrukcie elektroinštalácie
- montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov, rozvodných krabíc
- výmena starých a inštalácia nových vedení
- opravy v bytoch, rodinných domoch, aj v iných priestoroch (aj drobné opravy)
 
 
 
   Poskytujem svojim zákazníkom komplexné služby v oblasti požiarna ochrana na základe osvedčenia o odbornej spôsobilosti - Technik požiarnej ochrany. Vykonávam odborné školenia, protipožiarne prehliadky, vypracúvam dokumentácie ochrany pred požiarmi, organizujem plnenie povinností na úseku požiarnej ochrany a zúčastňujem sa na protipožiarnych kontrolách zo strany štátneho požiarneho dozoru u svojich zákazníkov.

Každá právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ má povinnosti na úseku požiarnej ochrany podľa §4 a §5 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov ak:

      · používa na svoju činnosť okrem bytu iné objekty alebo priestory, ktoré má vo vlastníctve alebo v užívaní, s plochou viac ako 40 m2
      · zamestnáva viac ako troch zamestnancov
      · vykonáva činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
      · má pracoviská s miestami so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
      · vlastní, užíva alebo obhospodaruje lesy.

 

Naša firma sa snaží aby nami dodávané práce boli vykonávané v požadovanej kvalite a odovzdané v dohodnutých termínoch k spokojnosti odberateľov v cenách dohodou po vzájomnej konzultácii.

 

 

InfoPočasie TrenčínDôležité telefónne čísla:


HASIČI: 150

ZÁCHRANKA: 155

POLÍCIA: 158

Jednotné európske číslo tiesňového volania:
112
Hodiny
Kalendár
Počítadlo návštev
Kliky na stránky